สนข.ศึกษาระบบขนส่งสาธารณะอุดรทางผ่านรางคู่-ความเร็วสูง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มิถุนายน ที่ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ทน.อุดรธานี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับ และมีผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมการประชุมสัมมนาฯ

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า เมืองขนาดใหญ่กำลังมีปัญหาจราจร แม้ว่าเมืองอุดรธานีจะมีผังเมืองดี มีถนนมาตรฐานจำนวนมาก แต่จำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้น เพราะขาดระบบขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพ และรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนขาดวินัยมาก การที่ สนข.เข้ามาศึกษาทำแผนแม่บทฯครั้งนี้ ชาวอุดรธานีต้องช่วยกันสะท้อนปัญหา และขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ให้การสนับสนุนการศึกษาใน 1 ปีเศษ เพราะหากเราไม่มีแผนรองรับ เป้าหมายจะเป็นสมาร์ทซีตี้ และไมส์ซิตี้ ก็จะเป็นไปไม่ได้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สนข. กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง จากถนนมาเป็นระบบ“ราง” เช่น การพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รถไฟรางคู่ และรถไฟทางความเร็วสูง เพื่อเชื่อมกรุงเทพฯกับภูมิภาค ด้วยการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2558-2565 และเริ่มมาในภาคอีสานก่อน จากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จากนั้นจะเป็นนครราชสีมา-หนองคาย เมืองที่รถไฟผ่านจะต้องเติบโตให้เป็นระบบ

“ สนข.ได้ศึกษาระบบขนส่งมวลชนและจราจร เมืองที่ระบบรางผ่านคือ จ.นครราชสีมาที่ครม.ให้ความเป็นชอบแล้ว และ จ.ขอนแก่นที่ใกล้จะเข้า ครม. ก็ได้มาทำการศึกษาอุดรธานี ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม-ท่องเที่ยวภาคอีสานตอนบน มีศักยภาพในด้านถนน-รถไฟ-เครื่องบิน และกำลังขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรม ไม่อยากเห็นการออกมาคัดค้าน หลังจากที่ทำการศึกษาไปแล้ว จึงกำชับให้ สนข.และผู้รับผิดชอบ ต้องให้ความสำคัญในการลงพื้นที่จริง เพื่อรับข้อเสนอแนะ ข้อกังวน ตลอดจนข้อห่วงใย เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณา โดยเรามีเวลาจำกัดอีก 14 เดือนเท่านั้น ”

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สนข. กล่าวอีกว่า การศึกษาครั้งนี้จะได้งาน 4 ส่วน คือ 1.แผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะ จะเลือกใช้ระบบใด BRT-แทรม-รางเดี่ยว-MRT เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิภาพ , 2. แผนออกแบบเบื้องต้นนำร่อง 1 เส้นทาง ที่เหมาะสมที่สุด , 3.แผนการจัดระบบจราจรในเขตพื้นที่ศึกษา แก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ และ 4.แผนพัฒนาพื้นที่โดยสารรอบสถานีสาธารณะหลัก รมทั้งจุดจอดแล้วจนในพื้นที่ศึกษา

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สนข. ตอบข้อซักถามด้วยว่า แผนแม่บทจะต้องให้ ครม.เห็นชอบ จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ อย่างกรณีของ จ.นครราชสีมา ครม.ให้ความเห็นชอบไปแล้ว แต่ในพื้นที่ยังไม่มีการขยับอะไรชัดเจน รัฐบาลได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้ามาดูเพื่อหาภาคเอกชนมาร่วมทุน ส่วนที่ จ.ขอนแก่น การศึกษาอยู่ในช่วงสุดท้าย ที่นี่ภาคเอกชนพื้นที่รวมตัวกัน ก็จะมีความชัดเจนไปอีกรูปแบบ ของ จ.อุดรธานี ก็อยู่ในช่วงศึกษาจะเอาระบบไหน คงไม่ถึงรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ และการลงทุนรัฐนาจะต้องมาช่วย