เปิดฝายประชารัฐสานต่อ “125 ฝาย อุดร 125 ปี”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่สำนักสงฆ์วัดป่าภูคำน้อย บ้านแสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายประชารัฐจังหวัดอุดรธานี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการสร้างฝายประชารัฐจังหวัดอุดรธานี ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ และใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของทั้ง 2 พระองค์ มาเป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ เพื่อชะลอการไหลของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า พื้นที่ต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อันจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร และช่วยลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน สามารถกักเก็บตะกอนของเศษซากพืชที่ไหลลงมากับน้ำลำธาร ซึ่งจะช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง และทำให้คุณภาพของน้ำดีขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชานอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายวัฒนา พุฒชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เคยมีพระราชดำรัสว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภัคดีต่อน้ำ … พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า…” ในโอกาสวันสถาปนาอุดรธานีครบรอบ 125 ปี จึงอยากให้พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีรวมพลังสร้างฝายให้ได้ 125 ฝาย เพื่อสนองพระราชดำริของทั้ง 2 พระองค์ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศน์ต้นน้ำ เมื่อระบบนิเวศน์สมบูรณ์ ป่าก็จะสมบูรณ์ ประชาชนก็จะมีรายได้ ประเทศก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น