ทุ่งศรีเมืองอุดรวุ่น จว.ไม่ให้จัดงานกลางครัน

ผลจากเสียงวิจารณ์งบพัฒนาทุ่งศรีเมืองอุดร สตง.สั่งตรวจสอบซ้ำและชะลอการจ่ายงวดสุดท้าย ทำให้จังหวัดไม่กล้าให้ใครมาใช้พื้นที่ แม้แต่มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ขนอุปกรณ์เตรียมจัดงานอีกไม่กี่วัน จังหวัดก็อนุญาตให้จัดงานได้ อ้างผู้จัดไม่มีประสานงานตามกรอบ

เมือเวลา 11.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุงและพิจารณาการใช้สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เพื่อพิจารณาคำขอหลายหน่วยงาน โดยมีนายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี , นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายก ทน.อุดรธานี , ปลัดจังหวัดอุดรธานี , ธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี , โยธาธิการจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

ก่อนการพิจารณาที่ประชุมได้หยิบยกปัญหา สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีอยู่ระหว่างปรับปรุง แม้จะมีการตรวจรับมอบงานไปแล้ว แต่ขั้นตอนยังไม่แล้วเสร็จ หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์มาก ขณะที่ สนง.ตรวจเงินแผ่นดินมีคำสั่งมายังจังหวัด มีคำสั่งให้ตรวจสอบเพิ่มเติม และชะลอการจ่ายเงินสุดท้าย ขั้นตอนต่างๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จังหวัดยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ สนามทุ่งศรีเมืองคืนจากผู้รับจ้าง จังหวัดจึงยังใช้ หรืออนุญาตให้ใครใช้ได้ การจะจัดงานได้ต้องส่งมอบพื้นที่ก่อน

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี ได้ดำเนินการประชุมพิจารณา การขอใช้พื้นที่ของสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดงานมหกรรมสินค้าเมืองอุดร ระหว่าง 29 มิ.ย.-3 ก.ค.61 ว่าเข้าหลักเกณฑ์การจัดงาน แต่จะจัดงานได้ต้องรับมอบพื้นที่จากผู้รับจ้างแล้ว ส่วนการขอใช้พื้นที่ของ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เพื่อจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่าง 15-19 ส.ค.61 ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดงานจึงไม่อนุญาต

ขณะที่นายพูลศักดิ์ จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการฯได้ให้มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดแสดงสินค้าที่สนามทุ่งศรีเมือง ระหว่าง 8-17 มิ.ย.นี้ โดยจะต้องเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ก่อนถึงกำหนดวันจัดงาน 15 วัน ให้แจ้งจังหวัดอุดรธานีทราบ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ และอัตราค่าเช่าให้ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ตัวแทนของมูลนิธิฯ ได้เข้าพื้นที่เตรียมงานแสดงสินค้า โดยไม่มีการแข้งล่วงหน้า เพื่อจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ที่ประชุมเห็นว่ามูลนิธิฯไม่ปฏิบัติตามกรอบ และจังหวัดไม่มีอำนาจให้จัดงานได้ ขอให้แจ้งตัวแทนมูลนิธิฯ

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยกันข้อเสนอ ของนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รอง นายก ทน.อุดรธานี ที่ขอให้ปรับเงื่อนไขการอนุญาต ให้สนามทุ่งศรีเมืองที่มีมาตั้งแต่ 25 ต.ค.2522 ให้ทันกับการเติบโตของบ้านเมือง และการใช้งบประมาณมากกว่า 70 ล้านบาทปรับปรุงล่าสุด โดยนำเอาระเบียบการใช้สนามหลวง ของกรุงเทพมหานครมาปรับปรุง พร้อมกับให้รับฟังความคิดเห็นประชาชน ให้ทันกับการอนุญาตในครั้งต่อไป หากไม่ทันให้เพิ่มเติมระเบียบเดิมไปพลางก่อน

ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่สนามทุ่งศรีเมือง บริเวณโซน C หรือด้านตะวันตก พบว่ามีการนำเต้นท์มากางเกือบเต็มพื้นที่ บางเต้นท์นำสินค้ามาจัดวางแล้ว ตัวแทนผู้รับผิดชอบยืนยันว่า ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ตามหนังสือ ศาลากลาง จ.อุดรธานี เลขที่ กค.0311.71 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 ลงนามโดยผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พร้อมระบุว่า เคยมาขอใช้พื้นที่ปี 60 รับแจ้งว่ากำลังปรับปรุงพื้นที่ จึงขอสงวนสิทธิมาจัดในปีต่อไป ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานี ให้แจ้งวันจะมาจัดแสดงสินค้า เมื่อแจ้งมาพร้อมจัดวันที่ 8-17 มิ.ย.61 จังหวัดก็ตอบรับหนังสือมา และเมื่อเดินทางมาประสานงาน กับธนารักษ์ฯ และจังหวัด ก็ไม่เคยได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาต