คนแห่ทำงานกำจัดวัชพืชคิ๊กออฟไทยนิยมยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อความจุ 6.4 ล้าน ลบม. ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมชลประทาน โดยมีนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ,นายจารึก วัฒนาโกศัย ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 5 , นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืน กำจัดวัชพืชลอยน้ำ (จอกหูหนูยักษ์) ในอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ที่ระบาดขยายพันธุ์จนเต็มพื้นที่ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากการทำมาหากินในอ่างฯและส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ในการปลูกพืชผักป้อนเมืองอุดรธานี จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะกำจัดวัชพืชออก จากแรงงานของราษฎรผู้มีรายได้น้อย ขึ้นทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20 คน ในช่วงเวลา 3 เดือน เพื่อกำชัดวัชพืชพื้นที่ 150 ไร่ ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนคนละ 6,000 บาทต่อเดือน ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าทำงาน 55 คน ส่วนที่เกินจะจัดให้ไปทำงาน ตัดหญ้า ทำความสะอาดคลองชลประทาน ในพื้นที่ใกล้เคียง

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมชลประทาน แยกเป็น 4 เมนู คือ 1. จ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้เกษตรกร ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน “คนไทยไม่ทิ้งกัน”มีเป้าหมาย 76 จังหวัด งบ 187.5 ล้านบาท จัดจ้างแรงงานจำนวน 7,520 คน , 2. ส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทุกภาค รวม 53 จังหวัด งบ 3,548 ล้านบาท ปริมาณการใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กิโลเมตร

3. การพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน “รู้กลไกการบริหารราชการ” โดยมีเป้าหมาย 30 จังหวัด 300 แห่ง งบ 699.5056 ล้านบาท มีพื้นที่รับประโยชน์ 92,285 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 14,611 ครัวเรือน และ 4. การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งภายใต้กรอบการขับเคลื่อน “รู้กลไกการบริหารราชการ” มีเป้าหมาย 68 จังหวัด งบ 9,266.904 ล้านบาท ความจุในการเก็บกักน้ำรวม 14.09 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 17,900 ไร่

“ การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะเน้นย้ำในเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอก อาทิ กลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้นำหมู่บ้านและปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดโครงการฯ รวมทั้ง จะมีการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบอย่างต่อเนื่อง ”

นายประพิศฯ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน กล่าวอีกว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ถือเป็นกิจกรรม Kick off เมนูจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้เกษตรกร โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการจ้างแรงงานราษฎรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชลอยน้ำ จะช่วยให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้อ่างเก็บน้ำมีสภาพที่ดีขึ้น และน้ำในอ่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้นำวัชพืชที่กำจัด จะนำไปต่อยอดใช้เป็นวัสดุทำปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะกำจัดวัชพืชได้ 150 ไร่ โดยจะทำทุ่นไม้ไผ่กันแนวไว้ วัชพืชที่เหลือจังหวัดอุดรธานี มีแผนงานร่วมกับ อบจ.อุดรธานี , อปท.3 แห่งในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา จะทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 29 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ขณะวันนี้นายประพิศฯ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน มีคำสั่งให้ศูนย์เครื่องจักรกล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มาสำรวจจัดทำแผนรองรับนำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุน