วช.จับมือ มรภ.อุดรพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นประธานเปิดอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) แม่ไก่ รุ่นที่ 17 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ

นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า วช. มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนด ส่งเสริม และกำกับมาตรฐานการวิจัย ดังนั้น วช.จึงร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัยหรือเครือข่ายด้านการวิจัย อบรมสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยให้การสนับสนุนทุกมิติ เพื่อให้เกิดการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้ก็ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยจากทั่วประเทศ ให้มีทักษะความเป็นมืออาชีพ ในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น