ราชินีสวีเดนขอทุกชาติดูแลล่วงละเมิดเพศเด็ก

ราชินีแห่งสวีเด่นแสดงปากฐกถา ชมไทยบุกเบิกกฎหมายจัดการสื่อลามก ปัญหาแพร่การล่วงละเมิดเด็ก ที่ทุกชาติต้องร่วมกันแก้ไข ในงานประชุมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ

IMG_3279เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุดรธานีฮอลล์ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว” โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว ทั่วราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน

ในการนี้สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสหราชอาณาจักรสวีเดน (Her Majesty Queen Silvia of Sweden) ทรงเสด็จมาเป็นองค์ปากฐกถาพิเศษ ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ต่อศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการฟังบรรยายพิเศษเรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสื่อลามก โดย Mr.Sorensen Sven Philip และ Ms.Smow White Orawin Smelser ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดยนายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และวิทยากรจาก UNICEF

นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดประชุมเพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถอำนวยความยุติธรรม แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่สอดคล้องกัน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กล่าวว่า พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปลี่ยนแปลงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายเดิมหลายประการ เป็นการอนุวัตรหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อมุ่งคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว การที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาสมทบในเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาประชุม จึงเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสหราชอาณาจักรสวีเดน (Her Majesty Queen Silvia of Sweden) กล่าวปากฐกถาพิเศษใจความว่า เกือบ 20 ปีที่แล้ว ในปี 1999 ได้ก่อตั้ง The World Childhood Foundation เพื่อต่อต้านปัญหาความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการค้าแรงงานเด็ก Childhood ได้ร่วมมือกับประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน และถือเป็นประเทศแรกๆ เริ่มโครงการแรกปี 2001 ในประเทศไทย เราได้ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กผู้หญิงที่มีความเสี่ยงที่จะถูกนาไปค้ามนุษย์ แม่วัยใส และเด็กที่ผ่านการทารุณกรรม เราได้เห็นความสำคัญของครอบครัว เพื่อป้องกันเด็กๆไม่ให้ไปเร่ร่อน อยู่บ้านเด็กกาพร้าหรือการถูกค้าประเวณี

“ ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย เป็นผู้บุกเบิกผ่านกฎหมายใหม่ในปี 2015 ทำให้การครอบครองสื่อลามกที่มีเด็กร่วมอยู่เป็นอาชญากรรม เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผ่านกฎหมายนี้ นี่เป็นมาตรฐานสำคัญ และเป็นรากฐานที่สำคัญ เพราะการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เนตเป็นปัญหาระดับโลก ผู้ล่วงละเมิดมาจากหลายประเทศ กระจายข้ามพรมแดน การมีหลักเกณฑ์เดียวกันจะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เราร่วมกันต่อสู้กับอาชญากรรมและปกป้องเยาวชน ”

img_3235.jpg

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสหราชอาณาจักรสวีเดน กล่าวว่า คุณสามารถเป็นปากเสียงให้พวกเขาได้
และฝากบทสรุปของฉันดังนี้
1. การล่วงละเมิดทางเพศในเด็กคือ อาชญากรรมอันน่ากลัว , 2. มันเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย และ 3. สิ่งสำคัญที่สุดคือ อาชญากรรมนั้นป้องกันได้

IMG_3255