25 บุคคล รับรางวัล “กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม”

อุดรธานีประกาศยกย่องเชิดชู 25 บุคคลทำประโยชน์-สร้างชื่อ รับรางวัล “กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” ในงานบวงสรวงฉลองเมืองลุปีที่ 125

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ออกประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ทำประโยชนและสร้างชื่อเสียง 5 สาขา จำนวน 25 คน เข้ารับรางวัล “กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” ประจำปี 2561 ในงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ 125 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี ประกอบด้วย

สาขาการเมืองการปกครอง ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาชุมชน 5 คน
1.พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาอุดรธานี พ.ศ.2549
2.พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธรอุดรธานี
3.พ.ต.รังสฤษดิ์ สนิทชน ประจำมณฑลทหารบก 24 ช่วยราชการ นายทหารฝ่ายการข่าว กรมทหารราบที่ 13
4.นายเสวต จันทร์หอม ผญบ.ม.11 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ
5.นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเรือบ้านเดียม

สาขาส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 คน
1.นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธาน บริษัทในเครือ บ.อุดรเจริญศรี(1968) จก.
2.นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี
4.นางอรพิณ พิพัฒน์วิไลกุล บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก.
5.นายทอง กุลธัญวัฒน์ ร้าน วีที.แหนมเนือง

สาขาด้านการพัฒนาสังคม (สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว) 7 คน
1.น.ส.กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล
2.ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มรภ.อุดรธานี
3.นางสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย อดีตนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี
4.นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง ที่ปรึกษาสมาคมกีฬา จ.อุดรธานี และสื่อมวลชน
5.นางกฤษณา คุณะปุระ คณะกรรมการดำเนินงานสร้างพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาตภูก้อน
6.นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุจอุดรธานี
7.ผศ.ศิริ สุปัญญา ผู้เชี่ยวชาญกีฬา อบจ.อุดรธานี

สาขาด้านการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 คน
1.นายเฉลิมชัย ไชยวงศ์ เครือข่ายอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.นายบัวผัน มุงเคน เกษตรกร
3.นายแสวง ละมัยกลาง เกษตรกร
4.นายชัชวาล ท้าวมะลิ เกษตรกร
5.นายดนัย ไชยคินี นายก ทต.นางัว อ.น้ำโสม

สาขาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศล 3 คน
1.นางราณีภรณ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.อุดรธานี
2.น.ส.โศรยา ว่องพานิช กรรมการบริหารโครงการพระพุทธไสยาสน์และพระวิหาร
3.นางอัชฌา อัศวภัทรภูมิ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดอุดรธานี และกรรมการศาลหลักเมืองอุดรธานี