News

ชาวอุดรร่วมปลูกต้นไม้ประชารัฐร่วมใจที่ภูฝอยลม

กิจกรรมการปลูกต้นเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินครั้งนี้ว่า เป็นการดำเนินงานเป็นปีที่ 2